یکشنبه, ۱ خرداد ۱۴۰۱ / قبل از ظهر / | 2022-05-22
تبلیغات

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 2,755 تغییر : 1,755 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 تعداد معامله : 64,534
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,039 تغییر : 22.00 تعداد معامله : 46,004
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,345 تغییر : 50.00 تعداد معامله : 31,069
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,063 تغییر : 113.00 تعداد معامله : 26,015
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,195 درصد تغییر : 6,317.11
نماد : غناب نام : ناب آخرین : 188,900 تغییر : 185,410 درصد تغییر : 5,312.61
نماد : فبستم نام : بسته بندی مشهد آخرین : 18,930 تغییر : 18,137 درصد تغییر : 2,287.14
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 71,885 درصد تغییر : 1,701.42
نماد : پشاهن نام : پلاستیک شاهین آخرین : 50,600 تغییر : 43,231 درصد تغییر : 586.66
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,039 تغییر : 22.00 تغییر مالکیت حقوقی : 175.51 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 7,540 تغییر : 50.00 تغییر مالکیت حقوقی : 67.332 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,252 تغییر : 50.00 تغییر مالکیت حقوقی : 35.679 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,345 تغییر : 50.00 تغییر مالکیت حقوقی : 26.493 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,922 تغییر : 115.00 تغییر مالکیت حقوقی : 24.68 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شپاکسا نام : پاکسان آخرین : 2,579 تغییر : 143.00 تغییر مالکیت حقوقی : -24,000,000
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,063 تغییر : 113.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,683,000
نماد : فسرب نام : ملی سرب و روی آخرین : 1,809 تغییر : 86.00 تغییر مالکیت حقوقی : -19,432,000
نماد : ورنا نام : سر. رنا آخرین : 6,300 تغییر : 200.00 تغییر مالکیت حقوقی : -18,190,000
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,139 تغییر : 53.00 تغییر مالکیت حقوقی : -10,352,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,039 تغییر : 22.00 حجم عرضه حقوقی : 176.427 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 6,620 تغییر : 50.00 حجم عرضه حقوقی : 90.93 میلیون
نماد : شبندر نام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 9,080 تغییر : 40.00 حجم عرضه حقوقی : 46.565 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,063 تغییر : 113.00 حجم عرضه حقوقی : 45.279 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,039 تغییر : 22.00 حجم تقاضا حقوقی : 351.937 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : فملی نام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 7,540 تغییر : 50.00 حجم تقاضا حقوقی : 106.774 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 6,620 تغییر : 50.00 حجم تقاضا حقوقی : 84.219 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,922 تغییر : 115.00 حجم تقاضا حقوقی : 63.801 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,039 تغییر : 22.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 47,650 تغییر : 1,320 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 17,070 تغییر : 80.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,252 تغییر : 50.00 تاثیر : 443.53
نماد : ونیکی نام : سر. ملی آخرین : 10,230 تغییر : 20.00 تاثیر : 193.05
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : اخابر نام : مخابرات ایران آخرین : 8,250 تغییر : 360.00 تاثیر : -
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تاثیر : -
نماد : ثشرقح نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) آخرین : 4,460 تغییر : 30.00 تاثیر : -
نماد : نبورس نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار آخرین : 35,240 تغییر : 3,660 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,063 تغییر : 113.00 ارزش معامله : 5.255 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,039 تغییر : 22.00 ارزش معامله : 3.076 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,039 تغییر : 22.00 حجم معامله : 2.98 میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,063 تغییر : 113.00 حجم معامله : 1.68 میلیارد
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,139 تغییر : 53.00 حجم معامله : 1.3 میلیارد
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,345 تغییر : 50.00 حجم معامله : 1.16 میلیارد
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,252 تغییر : 50.00 حجم معامله : 743.77 میلیون
مشاهده بیشتر