محمدرضا خامسی نایینی مدیر آبفای شهرستان نائین فرونشست در نائین تراژدی فرونشست زمین خشکی قنات سقوط خودرو در زمین

دکمه بازگشت به بالا